Tomografie dřevin

Jedná se o měření rychlosti průchodu zvukového nebo jineho signálu dřevem či jiným materiálem. Rychlost závisí na tuhosti a hustotě materiálu. Pokud je v cestě jakákoli necelistvost nebo je materiál poškozen rozkladem dřevní hmoty dřevokaznou houbou signál toto místo musí obejít a tím se rychlost přenosu zvuku zpomaluje. Měření probíhá soustavou sond nebo impulzivních kladívek, které jsou napojeny na počítač. Cílem měření je zisk sítě impulzů, které je nutné následně přesně interpretovat.

My jsme majiteli akustického tomografu Fakopp 3D. Tento tomograf umí detekovat umístění a velikost dutých částí kmene nedestruktivní metodou měření.

U tohoto přístroje jsou sondy rozmístěny po obvodu kmene a postupně je vyslán poklepem zvukový signál do každé sondy. V tu chvíli působí ostatní sondy jako zvukový přijímač signálu. Výsledkem je také síť zvukových signálů s rychlostí přenosu tohoto zvuku materiálem. ( obr. 1) Tato síť nám v počítači zároveň vytvoří barevný obraz průřezu kmene. Čím více sond je při měření použito tím je přesnost měření vyšší.

Při těchto měření je nutné brát v potaz, že probíhá pouze v jedné rovině ( vrstvě). Velikost defektu se může samozřejmě směrem k bázi či větvení měnit, proto je dobré pro získání celkového obrazu o stavu stromu provést měření ve více vrstvách.

Jednoduchý postup při měření :

1) do programu (tabulky) v počítači zadáme základní údaje o měřeném vzorku – taxon, obvod kmene, tvar kmene.

2) Program nám po zadání obvodu sám spočítá, po jakých vzdálenostech od sebe máme umístit sondy

3) Měniče (sondy) pomocí gumové paličky zatlučeme rovnoměrně pod kůru po obvodu kmene ( obr. 2)

4) Propojíme vždy 2 sondy vedle sebe se zesilovačem a následně zesilovače mezi sebou. Takto paralelně postupujeme až k bateriovému boxu, který zároveň přenáší měřené informace přes bluetooth zpět do počítače.

5) Poklepem na každý snímač ocelovým kladívkem, abychom vytvořili zvukové vlny. ArborSonic 3D měří časy přenosu zvuku mezi jednotlivými sondami s mikrosekundovou přesností.

6) Software vypočítá a zobrazí vnitřní distribuci zvuku ve stromu. Toto zobrazení vidíme nejen v tabulce výsledných časů, ale zároveň i jako 2D nebo 3D model v grafickém

Obr. 1. – Síť rychlosti přenosu signálu kmenem

Obr. 2 rozmístění sond a propojení s PC

Obr. 3. výsledný tomogram ( grafické zobrazení ) rychlostí 2 D a 3 D