Potřebujeme duté stromy?

Snad každý, kdo se zaobírá stromy, péčí o ně, hodnocením, rozsudky o bytí či nebytí dřeviny, určitě slyšel nesčetněkrát věty o tom, že strom má dutinu a je tedy potřeba jej okamžitě pokácet. Z logiky věci je tento pohled veřejnosti pochopitelný. Co může být horší než dutý „shnilý“ strom. Úkolem nás odborníků je tento zažitý trend vyvrátit a veřejnost obeznámit s nutností takovéto stromy chránit.

Dutin není třeba se ihned obávat. Dutiny jsou jedním z projevů stárnutí stromu. Dalo by se říci, že stromy potřebují odlehčit a činnost dřevokazných hub, které způsobují rozklad dřeva, je pro starý strom přínosný. Za miliony let společného vývoje si stromy vytvořily mechanismy jak se bránit, jak dlouhodobě společně existovat s houbami. Houby se na oplátku naučily fungovat tak, aby jim strom co nejdéle vydržel. Lze říci, že se jedná o produkt symbiózy mezi aktivitou houby a stromu.

Ztráta biodiverzity je jedním z největších problémů dnešního světa. Stromy ve městech a jiné nelesní půdě jsou díky dimenzím a specifickému režimu často refugiem xylobiontních druhů živočichů. Z tohoto pohledu jsou často nezastupitelné, protože městské stromy dosahují dimenzí, které v lesním prostředí již standartní nejsou, ale některé druhy jsou na ně navázány a ve stromech malých dimenzí vývoj nedokončí. Mnoho druhů těchto vázaných organizmů patří mezi přísně chráněné a ohrožené organizmy.

Vliv dutiny na stabilitu stromu je nutno posuzovat s ohledem na jeho mohutnost (sílu kmene). Dutiny většinou zabírají ve stromě komplikovaný,  trojrozměrný prostor, což znesnadňuje interpretaci na vliv stability. Situace se ještě zhoršuje, pokud se jedná o dutinu otevřenou. Takové dutiny a hluboké trhliny jsou generovány při ohybovém namáhání, dochází ke zploštění průřezu tzv. deplanaci a jeho kolapsu. Otevřené dutiny, zvláště pokud patrná stabilizace adaptivním růstem na okrajích není dostatečná, či dochází k propadu vláken, je významným a nebezpečným defektem. Nutno ovšem podotknout, že k riziku selhání dřeviny dochází až při výrazném úbytku dřevní hmoty.

Zde na obrázku je patrná výrazná dutina po celé délce kmene. Laickým pohledem je strom značně destabilizován, ovšem díky svému velkému obvodu přes 5 metrů lze výpočtem zjistit, že stabilita dřeviny je sice narušena, ale zdaleka nelze strom považovat vysoce za rizikový. Samozřejmě jako u každého posuzování je vždy nutné, pozorně zvážit místo růstu takového stromu a tedy jeho vliv na provozní bezpečnost.

Proč tedy starý doupný strom nekácet ?

Na přítomnost dutin ve stromech je vázáno přes stovky živočichů z řádu brouků, ptactva, savců. Jen zlomek těchto (datlovití) si dokáží dutinu vytvořit sami. 

S ohledem na potřebu klidného a bezpečného vývoje jsou asi nejohroženější skupinou brouci. Mezi velice významné a atraktivní obyvatele dutin se řadí zlatohlávci, zdobenci a mýtický Páchník hnědý. Tento brouk je zařazen mezi celoevropsky chráněné živočichy a stal se jakýmsi symbolem pro ochranu doupných stromů. Páchník po celou dobu života neopouští okolí dutiny, a když už se vydá na cestu, poodletí maximálně několik set metrů. Z toho vyplývá, že není-li v blízkosti podobná polouzavřená a osluněná dutina, nemá se kam usídlit. Při své velikosti je mimo úkryt snadnou potravou pro ptactvo.

 

Mezi další skvostné obyvatele žijící v dutinách patří bezesporu zlatohlávci. Zlatohlávek skvostný již podle názvu není žádný oškliva a je naše povinnost takovéto krasavce chránit. Rozpoznání přítomnosti jako u všech brouků není snadné, ale při bližším pátrání lze najít známky života těchto brouků v dutině: Přítomnost larev, kukel, dospělců či fragmentů jejich těl v trouchu dutin, přítomnost charakteristického trusu    (je trochu menší než u páchníka hnědého, ale dosti podobný).

 

Některé druhy brouků jsou vázány na jeden jediný druh dřeviny. Lze zde zmínit např. Kozlíčka jilmového Saperda punctata. Je velice složité tohoto brouka potkat, jde o noční druh. S dospělými jedinci se lze setkat od května do srpna, přičemž svůj životní cyklus dokončí za jeden až dva roky. Larvy zimují. Bohužel jilmy, které kvůli grafióze jilmů a tím postupnému odumírání v podstatě vymizely z naší krajiny. Je proto nezbytné udržet co největší počet jedinců, kteří přežili. Ty nám mohou v budoucnu zajistit alespoň trochu dostupného bydliště těmto krasavcům.  

 

 Jak již bylo zmíněno výše, v dutinách stromů nalezneme i jiné tvory než z řádu brouků. Nelze nezmínit savce a ptáky, kteří jsou také na dutinách závislí, nebo je rádi využívají jako úkryt před predátory. Mezi takové můžeme zařadit veverky, plchy, kočky divoké,  …

Netopýři jsou v přírodě nezastupitelní už tím, že létají a loví v noci. To dělá jen velmi málo ptáků a ani ti netopýrům nekonkurují, protože loví jinak. Většina našich netopýrů chytá létající hmyz, mezi nímž jsou druhy obtížné a škodlivé. Tak např. jeden netopýr hvízdavý za jednu noc zkonzumuje až 2500 komárů! A komu z nás je příjemný pískot komáří samičky, která se chce nakrmit naší krví? Přesto, že určité druhy netopýrů se přizpůsobily životu v blízkosti člověka, na některé změny v životním prostředí jsou všichni netopýři citliví. Vadí jim např. používání jedovatých pesticidů, zvýšená koncentrace výfukových plynů, chemické postřiky v místech úkrytů, vysušování mokřadů, ubývání lesů a velkoplošné zemědělství. Zvlášť jim škodí vyrušování v době jejich zimního spánku. Příliš časté probouzení vede ke snížení hmotnosti, netopýr nemůže obnovit rezervy podkožního tuku a hyne. Chceme-li zachovat bohatství fauny netopýrů, musíme chránit jejich letní i zimní úkryty a udržovat celou krajinu zdravou a neznečištěnou. 

Jako poslední obyvatele dutin, které bych rád zmínil v tomto článku, jsou ptáci. Dutiny v ptačím světě jsou naprosto zásadní. Ptáci se zde mohou schovat před predátory a také je to velice vhodné místo pro bezpečí jejich vajíček a mláďat. Někteří mají původní místo pobytu les, ovšem vlivem těžby a značnému úbytku starých doupných stromů v jejich přirozeném prostředí se řada z nich stěhuje čím dál blíže lidským obydlím. 

Dalo by se vypsat přes 40 druhů, které potřebují ke svému životu dutiny stromů. Jen někteří (datlovití) jsou schopni si dutinu vytvořit sami.  Pro ilustraci zde několik málo ptáků, které se dají vidět v České republice.

brhlík lesní (Sitta europaea), datel černý (Dryocopus martius), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), puštík obecný (Strix aluco), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), strakapoud velký (Dendrocopos major), sýkora lužní (Parus montanus), sýkora parukářka (Parus cristatus), žluna šedá (Picus canus), žluna zelená (Picus viridis).

Jak již bylo v textu jednou napsáno, není nic důležitějšího, než mít v intravilánu měst bezpečné stromy, které neohrozí občany na zdraví a majetku. Jen apeluji a prosím, než bezhlavě pokácet každý dutý strom, zamysleme se, prosím, jestli by nestačilo pouze stabilizovat řezem. Jestli z velkého stromu nepůjde postupně vytvořit stabilní doupný strom, pro spoustu zvířátek tak důležitý. Udržet biodiverzitu a druhovou pestrost je jeden z nejdůležitějších úkolů našich generací, doufám, že budeme stále více přemýšlet nad výsadbou, ořezem a kácením dřevin.

Zdroje: Muzeum Valašsko.cz (Život ve stromových dutinách), 101 web (Život v otevřených ranách: Dutiny ve stromech), Calla.cz (Stromy s dutinami), Posuzování provozní bezpečnosti a zdravotního stavu – kol. Praus, Mikita, Kolařík, Vojáčková, bakalářská práce – Zhodnocení vlivu výplně dutiny na akustickým tomografem detekovaný rozsah poškození (Autor článku), Přírodavysočiny.cz (Ochrana hnízdišť dutinových ptáků v lesích), Česká ornitologická společnost http://oldcso.birdlife.cz/index.php?ID=1659 , Biolib.cz, wikipedie, Česká společnost pro ochranu netopýrů - https://www.ceson.org/poradna.php,

strana 1. stromy s dutinou společná fotografie s čísly stromů : 

  1. Strom s dírou, Martin LaBar / Martin LaBar, http://www.flickr.com/people/martinlabar/
  2. Stromová díra, Cryodigital, http://www.flickr.com/people/cryodigital/
  3. Vstup do stromu, Minnie Wong, http://www.flickr.com/people/26133907@N00/  
  4. Strom a díra, Dobrodruh Dustin Holmes / Dustin Holmes, http://www.flickr.com/people/dustinholmes/  
  5. Stromové díry, Opa Schoch / Shok the German, http://www.flickr.com/people/opaschoch/                    
  6. Otvor ve stromu, Kent Sandvik, http://www.flickr.com/people/kentsandvik/
  7. Strom s dírou, brents pix's, http://www.flickr.com/people/brentspix/  
  8. Baobab strom s dírou v kmeni, tommyimages_com's, http://www.flickr.com/people/cuba_photos/
  9. Hole-y Tree, Kuzeyli48's, http://www.flickr.com/people/21915247@N07/

Vypracoval : Bc. Daniel Qěták Stach